To je kolegij u okviru diplomskog studija španjolskog jezika (usmjerenje lingvistika) koji, u obliku seminara na španjolskom jeziku, prati predavanja iz kolegija Romanski jezici i vulgarni latinitet, namijenjenog studentima francuskog, španjolskog, rumunjskog i portugalskog. Osnovne teme su: indoeuropski jezici, latinski, vulgarni latinski, predromanska Hispanija, rimsko osvajanje Hispanije, znacajke hispanskog latinskog, fonetika (vokalizam, konsonantizam), morfologija (imenica, pridjev, članovi, zamjenice, glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici), leksik. Studenti trebaju napisati jedan seminarski rad i izloziti ga na satu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117805
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski