Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s vrstama riječi, njihovom podjelom prema semantičkom kriteriju te tvorbom riječi na morfološkoj razini. Obrađivat će se i kategorizirati morfološki pojmovi i jezične jedinice, morfološki analizirati riječi u španjolskome jeziku, upoznati se s morfološkim procesima u španjolskome jeziku, povezivati riječi s njihovom funkcijom u rečenici, identificirati osnovne sintaktičke teorije. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.

Razina studija: PD

ECTS: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95341
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski