Oslanjajući se na tradiciju Medicinske sociologije, kolegij nastojati pružiti obuhvatan (mjestimično i detaljan) uvid u psihosocijalne, sociokulturne i institucionalne aspekte zdravlja i bolesti. Rad u seminaru, koji je zamišljen kao vođena rasprava o recentnim empirijskim istraživanjima, sustavna je i praktična dopuna predavanjima. Kroz seminarski rad i diskusije, studenti će imati priliku detaljnije se upoznati sa suvremenim teorijskim modelima medicinske sociologije i metodološkim pristupima fenomenu zdravlja. Cilj kolegija je i osposobiti studente za kritičko razumijevanje i empirijsku analizu zdravstvenih sustava i sociokulturnih determinanti zdravlja i bolesti.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131638
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski