Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36650
Broj ECTS bodova: 3