Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: /
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski