Osposobljavanje studenata za istraživački rad s odabranim izvorima za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka s naglaskom na praktičnom rješavanju istraživačkih problema. Prvo, studente će se uvoditi u mogućnosti čitanja, transkribiranja, obrade i prezentacije objavljenih i neobjavljenih izvora za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka. Drugo, osposobljavat će ih se za osnovnu statističku obradu, kartografiranje i interpretaciju podataka. Treće, osmišljavat će se mogućnosti atraktivne vizualne prezentacije dobivenih podataka te popularizacije znanstvenih spoznaja. Usporedo s radom na izvorima, studenti će biti upućeni u najvažniju domaću i stranu literaturu relevantnu za odabrane teme. Poticat će se kritičku, fokusiranu i argumentiranu razmjenu mišljenja i grupni rad.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77965
Broj ECTS bodova: 3