U okviru nastave iz "Osnova sociološke statistike" studenti i studentice upoznat će se s osnovnim sadržajima deskripitvne i inferencijalne statistike, temeljnim statističkim pojmovima te s procedurama koje se najčešće koriste u sociološkim i srodnim istraživanjima. Stečena znanja i vještine omogućit će kritičko čitanje i razumijevanje znanstvene literature u kojoj se referiraju rezultati statističke analize te provođenje jednostavnije statističke analize podataka.

Položen ispit iz "osnova sociološke statistike" nužan je ili izrazito poželjan preduvjet rada na metodološkim kolegijima koje studenti/studentice mogu upisati na studiju sociologije ("Metoda ankete", "Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata", "Odabrana poglavlja statističke analize", "Istraživački projekt").

Razina studija: preddiplomska (PD).

ECTS bodovi: 6.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66156
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski