Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.

Po završetku kolegija student će moći:

  • procijeniti ulogu teorijskih modela u istraživanjima prevođenja i jezika
  • osmisliti korake u planiranju i izvedbi istraživanja
  • formulirati istraživačka pitanja i odgovarajuće hipoteze
  • izabrati odgovarajuće materijale i/ili ispitanike za provođenje istraživanja
  • izabrati odgovarajući kvalitativni i/ili kvantitativni pristup materijalu
  • kritički prosuditi vlastito i tuđe istraživanje
  • procijeniti važnost diseminacije rezultata vlastitog istraživanja

Razina studija: D

Broj ECTS-a: 4
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131809
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni