Upotreba pojedinih računalnih programa u svrhu izrade što potpunijih crteža arheološkog materijala. Upoznavanje sa mogućnostima kombiniranja osnovnog arheološkog crteža i fotografije. Manipuliranje digitaliziranim crtežima i kreiranje arheoloških fototabli.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132059
Broj ECTS bodova: 2