.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 135471
Broj ECTS bodova: 5