Na kolegiju se studenti uvode u Kantovu filozofiju religije i povezane filozofijske probleme ponajprije čitajući Kantov spis "Religija unutar granica samoga uma" (1793.), ali uvažavajući i odgovarajuće teološkofilozofijske dijelove prethodnih Kantovih triju kritika: "Kritike čistoga uma" (1781., 1787.), "Kritike praktičkoga uma" (1788.) i "Kritike rasudne snage" (1790.), te kasnijega spisa "Spor fakulteta" (1798.).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 145577
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski