Priprema studenata za aktivnu primjenu talijanskog jezika u svakodnevnom životu s naglaskom na primjenu talijanskog jezika kao stranog jezika u stručnom studiju. Osposobljavanje studenata za aktivno korištenje talijanskog jezika kroz pisanu i verbalnu komunikaciju temeljenu na općim i strukovnim temama talijanskog teksta. Približavanje suverenom vladanju talijanskog jezika. Kroz literaturu, muziku i film, studenti podijeljeni u grupe uče i uočavaju raznolikost, bogatstvo i načine upotrebe talijanskog jezika.

PD, po semestru 2 ECTS boda.