Seminar je posvećen pitanju slobode, napose u njenu odnosu spram prirodne nužnosti, kao središnjem pitanju i pobudi na filozofiju za Kanta i Fichtea, a potom i kao zaglavnome kamenu cijeloga sustava transcendentalne filozofije. Tekstovi koji se primarno obrađuju u seminaru: Kritika čistoga uma, Osnov metafizike ćudoređa, Kritika praktičkoga uma, Religija unutar granica samoga uma (Kant). Aforizmi o religiji i deizmu, O pojmu nauke o znanosti, Sustav ćudoređa (Fichte)
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski