Arheološko istraživanje legijskog logora Tilurija se temelji na nastavničkom i istraživačkom radu. Tijekom terenske nastave studenti stječu kompetencije tako da mogu:

1.Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja

2.Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju

3.Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja

4.Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara

5.Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije

6.Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranja

7.Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika/izvještaja

Znanstveno istraživanje ima više ciljeva, od kojih su najznačajniji:
1. konačno utvrđivanje položaja i parametara nekadašnjeg rimskog legijskog logora

2. utvrđivanje kronologije gradnje kao i njene stratigrafije

3. stručna i znanstvena objava

4. diseminacija lokaliteta