Semantička je tipologija dio lingvističke tipologije koji se bavi izražavanjem značenja u jezicima svijeta. Ona je sustavno proučavanje načina na koje je značenje izraženo putem jezičnih znakova. Na kolegiju se studenti upoznavaju s osnovama semantičke tipologije kao interdisciplinarnog područja koje se bavi načinom na koje je značenje kodirano u jezicima svijeta i metodologije kojom se njena istraživanja provode.