Teorijska i metodološka polazišta kolegija neki su temeljni pojmovi suvremenih humanističkih disciplina: pojam kulturnog pamćenja (individualnog i kolektivnog), intertekstualnost, dijalogičnost, citatnost, hibridnost, kulturni i nacionalni identitet. Kako je starija hrvatska književna kultura od sredine 19. stoljeća često bila poticaj novijoj hrvatskoj književnosti na raznim razinama (kanonski stari pisci kao likovi novije književnosti, teme kanonskih djela reinterpretirane u novijoj književnosti, likovi djela starije hrvatske književnosti u djelima novije, obnova ranonovovjekovnih žanrova, primjerice pastorale i slično), kolegij će pokazati kakvi su modusi intertekstualnih veza postojali između starije i novije hrvatske književnosti od preporoda, odnosno romantizma, realizma pa do moderne, a posebice postmoderne književnosti. Na taj način analizirale bi se one pojave i fenomeni starije hrvatske književne kulture koji su ostali zapamćeni u novijoj hrvatskoj književnoj kulturi, ispitivali bi se razlozi i izvori takva kulturnog pamćenja, te značenje koje je pojedini segment starije hrvatske književnosti zadobivao u generički različitim djelima novije hrvatske književnosti.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 77907
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski