Kako bi bili budući arheolozi bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog arheološkog materijala i njegovu medijsku prezentaciju (na filmu, televiziji, kompjuterskim igricama...), potrebno ih je kroz kolegij Arheologija i mediji upoznati sa svim aspektima medijske prezentacije i analize arheološkog materijala.Kroz kolegij studenti će naučiti i kako medijski uspješno prezentirati arheološka otkrića.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 118627
Broj ECTS bodova: 3