Pregled povijesti i profila govorništva u Rimu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66132
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski