Cilj je kolegija stjecanje osnovne jezične kompetencije (razina A1 i A2 prema ZEROJ-u).