Cilj predmeta je upoznavanje s osnovama prozodije govora, funkcijama prozodije, parametrima prozodijskog opisa - tonom, glasnoćom i trajanjem, i prozodijskim jedinicama. Cilj je usvajanje temeljnih fonetskih i fonoloških pojmova potrebnih za opis prozodije riječi i rečenice u različitim jezičnim sustavima.

Status predemta: Izborni kolegij na preddiplomskom studiju fonetike i svim ostalim studijima Filozofskog fakulteta.

Satnica: Predavanja 1 sat, Seminar 2 sata

ECTS: 4


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160771
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski