Ciljevi kolegija: Upoznavanje strukture klasične grčke tragedije; razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne tragedije, te antičkoga i modernoga poimanja tragičnog; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Eshila, Sofokla i Euripida.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51414
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski