Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52354
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni