Cilj predmeta je povezivanje govora i pokreta na različitim razinama (od fiziolopke razine govora kao podreta do govora koji je uvijek popraćen kretnjama koje prate komunikaciju), te povezivanje govora i pokreta s pamćenjem.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184205
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski