Cilj kolegija: studenti stječu temeljna i specijalistička znanja iz područja suvremenih socioloških teorija, vještine razumijevanja i operiranja teorijama, metodama i nakupljenim znanjem u okviru discipline te se osposobljavaju za praktičnu primjenu znanja u različitim dimenzijama suvremene sociologije.
Sadržaj kolegija: u okviru kolegija prezentiraju se najvažnije suvremene sociološke teorije, uvjeti njihova utemeljenja, prednosti i nedostaci te povezanost s osnovnim sociološkim paradigmama. Prezentiraju se osnovni teorijski pravci razvitka discipline, otvara se rasprava o najznačajnijim autorima, ukazuje se na rezultate istraživanja u okviru discipline i suvremeni status discipline.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97280
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski