Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117597
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski