Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: razlikovati, usporediti i odgovarajuće povezati osnovne pojmove vezane uz razumijevanje fenomena igre; opisati i protumačiti najznačajnije teorije igre temeljene na uvidima antropologije, psihologije i studija kulture; analizirati i usporediti ključne filozofijski fundirane teorije igre; razlikovati i interpretirati teze o povezanosti filozofije i igre; kritički valorizirati suvremena razmatranja fenomena igre, a posebno u kontekstu odgoja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170892
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski