Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: objasniti osnovne pojmove fenomenologije; prepoznati i vrednovati Schelerov doprinos fenomenologiji; objasniti Schelerov personalizam; protumačiti i kritički vrednovati ključne elemente materijalne etike vrijednosti; objasniti Schelerove koncepte ljubavi, mržnje, simpatije i ressentimenta; kritički prosuditi Schelerove doprinose razmatranjima ljubavi u specifičnim situacijama, napose u kontekstu odgoja; protumačiti i analizirati ulogu koju Scheler pridaje vrijednostima u društvenom životu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170893
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski