Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124386
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski