Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 172323
Broj ECTS bodova: 3