Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52154
Broj ECTS bodova: 3