Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86387
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski