Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52707
Broj ECTS bodova: 4