Cilj ovog kolegija je osposobljavanje studenata za rad s udžbenikom u nastavi njemačkog kao stranog jezika.