Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120083
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski