Cilj kolegija je upoznavanje s fonologijom kao lingvističkom disciplinom, razvojem fonoloških teorija, odnosom fonetike i fonologije (fonem-glas), distinktivnim obilježjima, fonotaktičkim ograničenjima, fonološkim procesima (asimilacijama) i pojmom prikrivene sustavnosti.

 

Ishodi učenja (student će moći):

1.     definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije,

2.     nabrojati fonološke teorije,

3.     primijeniti različite klasifikacije distinktivnih obilježja u fonološkom opisu glasova,

4.     nabrojati fonološke procese,

5.      definirati pojam fonotaktike.

Razina studija: preddiplomski

ECTS: 3


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51306
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni