Razvijanje tehnika čitanja, pisanja, upoznavanje s gramatičkim strukturama, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.


Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 2. semestar, 2 ECTS boda


Ovaj kolegij se izvodi i na diplomskom studiju: Ruski jezik za akademske potrebe 2 (125393)


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78182
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski