3. semestar:

Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama, usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.


Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 3. semestar, 2 ECTS boda


Ovaj kolegij se izvodi i na diplomskom studiju: Ruski jezik za akademske potrebe 3 (117945)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78171
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski