Razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama, usvajanje tehnika čitanja akademske i stručne literature, usvajanje tehnika pisanja eseja, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama, usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.


Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 4. semestar, 2 ECTS boda


Ovaj kolegij se izvodi i na diplomskom studiju: Ruski jezik za akademske potrebe 4 (125394)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78188
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski