Kolegij pruža pregled povijesnoumjetničke građe povezane s djelatnošću crkvenih redova na području Hrvatske, interpretirajući je u kontekstu poslijetridentske obnove Crkve te likovnih ostvarenja nastalih u okviru redovničkih zajednica u drugim europskim središtima. Tijekom izbornoga kolegija studenti će se upoznati s poviješću redovničkih zajednica poput dominikanaca, franjevaca, isusovaca i pavlina te njihovim doprinosom hrvatskoj likovnoj i kulturnoj baštini. Obrađeni spomenici obuhvatit će vremenski raspon od ranoga XVII. stoljeća do crkvenih reformi cara i kralja Josipa II. u Banskoj Hrvatskoj te onih provedenih od strane Francuske uprave u Dalmaciji, krajem XVIII. i početkom XIX. stoljeća. Posebno će se osvrnuti na umjetnička ostvarenja koja u domaćoj povijesti umjetnosti predstavljaju važne razvojne primjere i ikonografske ili stilske poveznice sa značajnim europskim primjerima. Također, istaknut će se uloga narudžbe umjetničkih djela u formiranju i potvrđivanju identiteta i kulturnih veza pojedinih crkvenih redova. Kao zasebne cjeline obraditi će se značajni samostanski sklopovi (uz planiranu terensku nastavu).


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170224
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski