Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170247
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski