Kolegij upoznaje studente, buduće srednjoškolske profesore, sa značenjem i ulogom vizualne kulture i vizualne pismenosti u suvremenome društvu te mogućnostima njihova razvijanja u okviru nastave Likovne umjetnosti. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga čitanja vizualnoga teksta te donositi argumentirane vrjednosne prosudbe o svojoj posrednoj i neposrednoj vizualnoj okolini. Studente će se poticati na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih sadržaja, od tradicionalnih umjetničkih formi do primjera popularne kulture i masovnih medija. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama učenja i poučavanja srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost kroz osmišljavanje i izvedbu metodičkih vježbi, dijelova nastavnoga sata te držanje seminarskih izlaganja.

Po završetku kolegija studenti će moći definirati ključne pojmove vezane uz vizualnu kulturu i vizualne studije; definirati i objasniti ključne teorijske pristupe istraživanju vizualne kulture; steći vještine čitanja vizualnoga teksta; analizirati i kritički vrednovati posrednu i neposrednu vizualnu okolinu; analitički čitati različite medijske i multimedijske sadržaje; prezentirati usvojeno znanje u obliku metodičkih vježbi i seminarskih izlaganja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170253
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski