Eksperimentalna lingvistika: Teorijsko-istraživački seminar u kojem će se različiti teorijski modeli uspoređivati uz pomoć adekvatnih eksperimentalnih istraživačkih metoda s ciljem da se studente upozna sa suvremenim istraživačkim temama i eksperimentalnim procedurama. U seminaru će se ukazati na potrebu reduciranja kompleksnosti teorijskih modela u svrhu ekstrahiranja hipoteza koje podliježu eksperimentalnom istraživanju, razmotrit će se načela odbira sukladnih eksperimentalnih metoda te ukazati na relevantnost inkorporiranja rezultata provedenih istraživanja u postojeći model ili na potrebu za njegovom modifikacijom. U seminaru će toj svrsi poslužiti predstavljanje teorijskih pristupa i eksperimentalnih dostignuća na području sročnosti s posebnim osvrtom na pojavu slaganja koordiniranog subjekta i glagolskog pridjeva u rodu i broju u skupini južnoslavenskih jezika, uključujući njihove dijalektološke i tipološke sličnosti i razlike. Seminar će također ukazati na potrebu za usklađivanjem dviju disciplina - teorijske lingvistike i psiholingvistike, u području eksperimentalne lingvistike. Od studenata se očekuje da osmisle nacrt vlastitog eksperimentalnog istraživanja te predstave njegov doprinos odabranom teorijskom modelu u obliku seminarskoga rada ili postera za (studentsku) konferenciju.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170261
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski