1. Pojam stil od antike do danas
 2. Retorika i stilistika – od propisa do opisa
 3. Lingvistička stilistika
 4. ‘Govorni događaj i funkcije jezika’
 5. Postoji li jezik fikcije
 6. Tekst i njegova obilježja; vrste tekstova
 7. Stilistika teksta
 8. Stilističko čitanje pjesme
 9. Pjesma kao iskaz: stih i prostor, zvuk i smisao
 10. Stilističko čitanje proze
 11. Raslojavanje jezika
 12. Funkcionalni stilovi
 13. Beletristički stil
 14. Pragmatika figura

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52525
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski