KONTRASTIVNA TEKSTOLOGIJA – OPĆI AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

U kolegiju će se kontrastivnom metodom usporediti njemački i hrvatski opći akti trgovačkih društava (poslovnik, pravilnik, statut, društveni ugovor, punomoć, zapisnik). Uz pregled strukturnih, gramatičkih i terminoloških obilježja ove tekstne vrste kao visoko standardiziranog oblika teksta na kolegiju će se tematizirati i kulturološke funkcije određenih tekstnih kategorija te kulturološki uvjetovane specifičnosti u recepciji ovih tekstnih vrsta.

Rad će se odvijati na autentičnim i paradigmatskim primjerima tekstova, što će omogućiti uvide u specifičnosti u formuliranju i oblikovanju teksta na hrvatskom i na njemačkom jeziku, ukazivat će se na sličnosti i različitosti na svim razinama teksta – počevši od grafičkog oblikovanja, morfoloških, sintaktičkih i terminoloških obilježja do interpretacije kulturoloških osobitosti karakterističnih za ove tekstne vrste na njemačkom i hrvatskom jeziku.

Cilj kolegija je razvijanje ključnih kompetencija komunikacije na stranom i materinskom jeziku, razvijanje kompetencije učenja te razvijanje kulturne osviještenosti i interkulturalne kompetencije.

Specifične kompetencije koje bi studenti trebali steći su znanja na području strukovnog nazivlja, frazeologije i sintaktičkih struktura specifičnih za opće akte trgovačkih društava kako na njemačkom tako i na hrvatskom jeziku. Uspješno savladavanje predviđenih sadržaja trebalo bi uz to osposobiti studente da razviju vještinu brzog i primjerenog razumijevanja pročitanog teksta (receptivnu kompetenciju), da budu osposobljeni da sami na osnovu predloška sastave predmetnu vrstu teksta, bilo na njemačkom ili na hrvatskom jeziku (produktivna kompetencija), da razviju vještinu primjerenog prevođenja na osnovu predloška (prevodilačka kompetencija) u okviru obrađenih tekstnih vrsta te da stečene vještine mogu prenijeti i na druge vrste visoko standardiziranih strukovnih tekstova.

Kolegij će se održavati u obliku seminara. Rad u seminaru podrazumijeva kontinuirano aktivno sudjelovanje studenata u nastavi koje se sastoji od redovite pripreme unaprijed dogovorenih tekstova, diskusije u plenumu, grupnog rada te rada u paru. Predviđa se da svaki sudionik seminara tijekom semestra održi jedan usmeni referat te izradi portfolijo s najmanje tri obrađena tekstna primjera kao uvjet za pristupanje završnom kolokviju.