Na kolegiju studenti kroz praktični rad usvajaju metodologiju obrade i analize arheološke građe. Na kolegiju će se stjecati znanjai vještine potrebne za izradu tipološke i tehnološke analize, izradu jednostavne baze podataka, korištenje prikladnih kvantitativnih i statističkih analiza ovisno o kontekstu nalaza te vrednovanje, komparaciju i interpretaciju arheološke građe u prostornom i vremenskom kontekstu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 186313
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski