Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184177
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski