Na kolegiju će se predstaviti začetnici hrvatske paleoslavistike i vidjeti kako je tekao razvoj hrvatskog glagoljaštva od početaka do naših dana.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 186248
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski