Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 185287
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski