Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117844
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski