Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160822
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski